News & Event

อุปกรณ์จัดแต่งทรงผม เลอซาช่า ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาเสริมสวย (2015-02-22 09:21:03)

อุปกรณ์จัดแต่งทรงผม เลอซาช่า ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาเสริมสวย ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ บริษัท คิวรอน จำกัด โดยมี คุณเดชฤทธิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษํท คิวรอน จำกัด และคุณยุพิน พิมศร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นผู้ร่วมลงนาม ท่ามกลางสักขียพยานของทั้งสององค์กรด้วยความยินดียิ่ง พร้อมกับมอบอุปกรณ์จัดแต่งทรงผมเพื่อเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน และมอบของที่ระลึก