LS1353 LESASHA

AIRMAX TRAVEL HAIR DRYER 2000W

เลอซาช่า แอร์แมกซ์ ทราเวล 2000 วัตต์ ไดร์เป่าผมพกพา ใช้งานได้ทั่วโลก

1,690 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

1. เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ
2. เปิดใช้งานโดยการปรับสวิตช์ เลือกกำลังลมที่ต้องการ
3. ใช้เป่าผมให้แห้ง
4. การจัดแต่งทรงสำหรับผมตรง ใช้หวีแปรงหวีผมจากโดนผมลงมาที่ปลายผขณะเป๋าผมจะช่วยให้ผมเรียงตัวสวย
5. การจัดแต่งทรงสำหรับผมที่ต้องการเพิ่มวอลลุ่ม ใช้แปรงหวีกลมสอดที่ใต้เส้นผมแล้วดึงในแนวโค้งจนสุดปลาย

ลักษณะของเครื่อง

- กำลังไฟ 1625/2000 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า125/240 โวลต์
- สายไฟยาว 1.8 เมตร

คำแนะนำ

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย และเป็นการป้องกันอุบัติเหตุรวมถึงการบาดเจ็บของผู้ใช้งานและบุคคลอื่น กรุณาอ่านขั้นตอนการใช้งานอย่างละเอียด
และปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง
1. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้สาหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น
2. ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้กับแรงดันไฟฟ้าตามที่ระบุไว้ที่ตัวเครื่องเท่านั้น
3. ไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เพื่อจุดประสงค์อย่างอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือเท่านั้น
4. ไม่ควรนาชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ มาใช้กับเครื่องนี้
5. ไม่ควรเสียบปลั๊กทิ้งไว้โดยไม่ได้รับความสนใจ และควรถอดปลั๊กเครื่องออกเสมอเมื่อไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยใช้มือจับที่ปลั๊กไฟ
ไม่ควรดึงหรือกระชากสายไฟ
6. หากสายอ่อนป้อนกาลังไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อื่นๆ ชารุด ให้ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการเลอซาช่า เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันตราย
7. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์
และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
8. เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
9. เมื่อใช้เครื่องเป่าผมในห้องน้า ให้ถอดเต้าเสียบออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลังจากการใช้งาน เนื่องจากการอยู่ใกล้น้ามีอันตราย แม้ว่าจะปิดสวิตซ์
(Switch Off) เครื่องเป่าผม
10. การป้องกันเพิ่มเติม แนะนาให้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดวงจรกระแสเหลือ (Residual Current Device, RCD) ที่มีกระแสไฟฟ้าเหลือที่ทางานกาหนด
ไม่เกิน 30 มิลลิแอมแปร์ในวงจรไฟฟ้าที่ป้อนไฟฟ้าให้แก่ห้องน้า ให้ขอคาแนะนานี้จากผู้ติดตั้ง
11. คำเตือน : อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้า ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้า

ข้อควรระวัง

1. ควรเก็บสายไฟให้พ้นจากบริเวณที่มีพื้นผิวร้อน ไม่ควรดึงหรือบิดสายไฟแรง ๆ และไม่ควรพันสายไฟไว้รอบตัวเครื่อง
2. ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

SEE ALSO