LS1204 LESASHA

IONIC STRAIGHT

ผมเรียบสลวย แก้ปัญหาผมชี้ฟูด้วย Ionic และ Extensive Bristle กับหวีไฟฟ้าเลอซาช่า ไอออนิค LS Ionic ใช้งานสะดวก ร้อนเร็ว ด้วยเทคโนโลยี Fast PTC และใช้งานได้ทั่วโลก ตัวเครื่องรองรับ 100 240 V

1,690 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีการใช้งาน 1. เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ 2. เปิดใช้งานโดยการเลื่อนสวิตชไปที่ " I " 3. เลื่อนสวิตชไปที่ " II " หากต้องการเปิดใช้งานไอโอนิคร่วมด้วย 4. เริ่มค้นแปรงผมตั้งแต่โคนจรดปลายอย่างช้าๆ เพื่อให้ได้ผมนุ่มตรงสวยเป็นธรรมชาติ

ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของเครื่อง ซีหวีเคลือบเซรามิค ㆍ แรงดันไฟฟ้า 100-240 V- 50/60 Hz ㆍ กำลังไฟ 42-45 วัตต์ ㆍ ความยาวสายไฟ 2.0 เมตร

คำแนะนำ


ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง 1. ควรใช้อุปกรณ์ตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน และควรอ่านคำเตือนอย่างละเอียดก่อนใช้งาน 2 ห้ามพันสายไฟไว้รอบตัวครื่อง และห้ามสายไฟสัมผัสกับความร้อนบนตัวเครื่อง 3. อย่านำอุปกรณ์แช่น้ำหรือใช้น้ำมาทำความสะอาดตัวเครื่อง 4. ห้ามวางอุปกรณ์ไว้บนพรม ผ้าห่ม หรือสิ่งใดก็ตามที่สามารกติดไฟได้ง่ายในขณะที่ใช้งาน 5. ควรปิดเครื่องหากไม่ได้ช้งานอุปกรณ์ต่อเนี่อง 6. ถอดปลักออกทุกครั้งหลังใช้งานและควรจับที่ตัวปลักเพื่อดึงปลักออกไม่ควรดึงที่สายไฟ 7. ห้ามใช้อุปกรณ์หากพบว่าสายไฟหรือตัวอุปกรณ์ชำรุด 8. เด็กควรได้รับการดูแลแนะนำในการใช้อุปกรณ์นี้อย่างใกล้ชิดและห้ามให้เด็กใช้งานอุปกรณ์นี้ตามลำพัง 9. หากนำอุปกรณ์นี้ไปใช้ในห้องน้ำควรปิดสวิตช์และดึงปลั๊กออกทุกครั้งหลังใช้งานเพราะการปิดสวิตซ์เพียงอย่างเดียว อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 10. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้านกายภาพและระบบประสาท รวมไปถึงเด็กที่ขาดประสบการณ์ และความรู้ จนกว่าพวกเขาจะได้รับการแนะนำเกี่ยวกับการใช้ คำเตือน ㆍ อย่าใช้เครื่องไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้ำ ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ำ ㆍ เมื่อสายไฟหรืออุปกรณ์ชำรุดให้ส่งช่อมที่ศูนย์บริการ เลอซาช่า เท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

SEE ALSO