LS1265 LESASHA

BIO-CERAMIC HAIR DRYER

ไดร์เป่าผมเลอซาช่า ไบโอเซรามิก

1,990 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

1. เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ 2. เปิดใช้งานโดยการปรับสวิตช์ เลือกกำลังลมที่ต้องการ 3. ใช้เป่าผมให้แห้ง 4. การจัดแต่งทรงสำหรับผมตรง ใช้หวีแปรงหวีผมจากโดนผมลงมาที่ปลายผขณะเป๋าผมจะช่วยให้ผมเรียงตัวสวย 5. การจัดแต่งทรงสำหรับผมที่ต้องการเพิ่มวอลลุ่ม ใช้แปรงหวีกลมสอดที่ใต้เส้นผมแล้วดึงในแนวโค้งจนสุดปลาย

ลักษณะของเครื่อง

กำลังไฟ 1200 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลต์ สายไฟยาว 1.8 เมตร

คำแนะนำ

ข้อแนะนำ และคำเตือนในการใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย และเป็นการป้องกันอุบัติเหตุรวมถึงการบาดเจ็บของผู้ใช้งานและบุคคลอื่น กรุณาอ่านขั้นตอนการใช้งานอย่างละเอียด และปฏิบัติตามคาแนะนาด้านล่างเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง 1.เครื่องใช้ไฟฟ้านี้สาหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น 2.ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้กับแรงดันไฟฟ้าตามที่ระบุไว้ที่ตัวเครื่องเท่านั้น 3.ไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เพื่อจุดประสงค์อย่างอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือเท่านั้น 4.ไม่ควรนาชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ มาใช้กับเครื่องนี้ 5.ไม่ควรเสียบปลั๊กทิ้งไว้โดยไม่ได้รับความสนใจ และควรถอดปลั๊กเครื่องออกเสมอเมื่อไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยใช้มือจับที่ปลั๊กไฟ ไม่ควรดึงหรือกระชากสายไฟ 6.หากสายอ่อนป้อนกาลังไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อื่นๆ ชารุด ให้ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการเลอซาช่า เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันตราย 7.เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์ และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น 8.เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า 9.เมื่อใช้เครื่องเป่าผมในห้องน้า ให้ถอดเต้าเสียบออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลังจากการใช้งาน เนื่องจากการอยู่ใกล้น้ามีอันตราย แม้ว่าจะปิดสวิตซ์ (Switch Off) เครื่องเป่าผม 10.การป้องกันเพิ่มเติม แนะนาให้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดวงจรกระแสเหลือ (Residual Current Device, RCD) ที่มีกระแสไฟฟ้าเหลือที่ทางานกาหนด ไม่เกิน 30 มิลลิแอมแปร์ในวงจรไฟฟ้าที่ป้อนไฟฟ้าให้แก่ห้องน้า ให้ขอคาแนะนานี้จากผู้ติดตั้ง 11.คาเตือน : อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้า ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้า

ข้อควรระวัง

การดูแลและการจัดเก็บ 1.ควรเก็บสายไฟให้พ้นจากบริเวณที่มีพื้นผิวร้อน ไม่ควรดึงหรือบิดสายไฟแรง ๆ และไม่ควรพันสายไฟไว้รอบตัวเครื่อง 2.ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

SEE ALSO