LS1358 LESASHA

STRAIGHT & SHINE INFRARED HAIR CRIMPER

เครื่องหนีบผมเลอซาช่า สเตรท แอนด์ ชายน์ อินฟราเรด

3,490 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

1. ใช้งานอุปกรณ์ในขณะที่ผมแห้ง 2. เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ 3. เปิดใช้งานเครื่อง 4. เลือกปรับอุณหภูมิที่ต้องการ 5. แบ่งผมเป็นช่อเล็กๆหนาพอประมาณ 6. การหนีบเพื่อให้ผมเรียบตรงสวยให้หนีบโดยเริ่มจากโคนผมจากนั้นค่อยๆเลื่อนแผ่นหนีบอย่างช้าๆลงมาจนถึงปลายผม

ลักษณะของเครื่อง

กำลังไฟ 65 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 110-240 โวลต์ สายไฟยาว 3 เมตร

คำแนะนำ

ข้อแนะนาและคาเตือนในการใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย และเป็นการป้องกันอุบัติเหตุรวมถึงการบาดเจ็บของผู้ใช้งานและบุคคลอื่น กรุณาอ่านขั้นตอนการใช้งานอย่างละเอียด และปฏิบัติตามคาแนะนาด้านล่างเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง 1.เครื่องใช้ไฟฟ้านี้สาหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น 2.ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้กับแรงดันไฟฟ้าตามที่ระบุไว้ที่ตัวเครื่องเท่านั้น 3.ไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เพื่อจุดประสงค์อย่างอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือเท่านั้น 4.ไม่ควรนาชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ มาใช้กับเครื่องนี้ 5.เนื่องจากแผ่นหนีบถนอมเส้นผม เมื่อเปิดการทางานจะมีความร้อนสูง จึงไม่ควรวางเครื่องหนีบนี้ใกล้กับวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ไม่ทนความร้อน 6.ไม่ควรเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้โดยไม่ได้รับความสนใจ และควรถอดปลั๊กออกเสมอเมื่อไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้มือจับที่ปลั๊กไฟไม่ควรดึงหรือกระชากสายไฟ 7.หากสายอ่อนป้อนกาลังไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อื่นๆ ชารุด ให้ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการเลอซาช่าเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันตราย 8.เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น 9.เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า 10.คำเตือน : อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้า ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้า

ข้อควรระวัง

การดูแลรักษาและการจัดเก็บ 1.หลังการใช้งานทุกครั้ง ให้ทาความสะอาดด้วยผ้าแห้ง โดยจะต้องมั่นใจว่าตัวเครื่องไม่มีความร้อนแล้ว 2.ระมัดระวังไม่ให้สายไฟสัมผัสความร้อนจากแผ่นหนีบหรือแกนทำความร้อน 3.ไม่ควรดึง หรือ บิดสายไฟ หรือ กระชากสายไฟอย่างรุนแรง 4.การจัดเก็บสายไฟ ให้ม้วนสายไฟเป็นวงกลมแบบหลวมๆ เพื่อป้องกันสายไฟภายในขาด หรือ ชารุด 5.ไม่ควรพันหรือม้วนสายไฟรัดรอบตัวเครื่อง 6.ควรจัดเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ห่างหรือพ้นจากการเอื้อมหยิบของเด็ก

SEE ALSO